Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

„KOLOR” – wystawa fotografii Alicji Przybyszowskiej

| 23 lipca 2019

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz autorka Alicja Przybyszowska  AFRP EFIAP zapraszają na wystawę fotografii pt.”KOLOR”. Wernisaż odbył się 16 sierpnia o godzinie 17.00. Wystawę będzie można oglądać od 7 sierpnia do 5 września 2019 r. w godzinach pracy Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, przy ulicy Szwedzkiej 2, od poniedziałku do soboty, od godziny 9.00 do godziny 17.00.  Wystawa pod patronatem Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu własnym i autorki serdecznie zapraszamy.

Galeria zdjęć z wernisażu:

16 sierpnia – 5 września 2019

O autorce wystawy:
Alicja Przybyszowska AFRP EFIAP

Sądeczanka.
Fotografią zajmuje się od początku lat 90 ubiegłego wieku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych o specjalności: Sztuki Wizualne i Cyfrowa Kreacja Obrazu. Pracę dyplomową napisała u prof. Krzysztofa Tomalskiego. Członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (od 2017r. z tyt. Artysta Fotograf Rzeczypospolitej Polskiej ) i Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP w Luksemburgu (od 2018r. z tyt. EFIAP ). Członek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego (od 2005r. do 2019r.), a w latach 2010 – 2019 pełniła funkcję wiceprezesa towarzystwa.
W pracy artystycznej zajmuje się fotografią pejzażową, reportażem. fotografią uliczną i podróżniczą. Pracuje w technice cyfrowej. Autorka 10 wystaw indywidualnych oraz kilkunastu wystaw zbiorowych.
Swoje prace często poddaje konfrontacjom na konkursach fotograficznych zdobywając prestiżowe nagrody. Do najbardziej osobistych zalicza: I miejsce w konkursie pt. „Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce” Karów 2009r., I miejsce w konkursie pt. „Skarby Małopolski 2011r. – Drewniana architektura uzdrowisk ” Nowym Sączu, I miejsce w XXV Biennale Fotografii „Zabytki Świata” Zamość 2016”, Brązowy Medal FIAP w kategorii Foto Travel na międzynarodowym konkursie „1st International Salon Of Photography „BOKA BAY 2017” w Czarnogórze za fotografię „Kazba Ait Benhaddou”, Złoty Medal Fotoklubu Bardaf za pracę „Snow trail” w międzynarodowym konkursie „6th Bardaf International Exhibition 2017” na Słowacji, Złoty Medal NATIONAL w międzynarodowym konkursie 1st International Digital and Print Exhibition of Photography CONCEPT PHOTO 2018 w Bośni i Hercegowinie za pracę „Race 3”, Złoty Medal FIAP w kategorii Foto Travel na międzynarodowym konkursie za pracę „Chocolate”, oraz Srebrny Medal Salonu za pracę „The Birdsa” w międzynarodowym konkursie 9th International Salon of Art Photography w Serbii oraz wiele innych w Armenii, Czechach, Finlandii, Indiach, Szwecji czy Ukrainie.
Prace jej były publikowane w czasopismach branżowych jak: „Foto Kurier” czy w prestiżowym niemieckim magazynie poświęconemu fotografii czarnobiałej „Black Magazin 07 mai-juni 2017”, oraz wielu katalogach pokonkursowych.
Ponadto fotografie jej trafiły do kolekcji prywatnych oraz jako artystyczne dziedzictwo FIAP.
Laureatka nagrody „Złote Jabłko Sądeckie za zasługi dla Ziemi Sądeckiej” w dziedzinie fotografii. Nagroda Starosty Nowosądeckiego z twórczą pracę w fotografii. Dyplom Burmistrza Krynicy Zdroju za osiągnięcia w upowszechnianiu sztuki fotograficznej i promowaniu Gminy Krynicy Zdroju oraz odznaczona Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości (1918-2018) przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako działacz społeczny jest inicjatorką, organizatorem i kuratorem ogólnopolskich konkursów fotograficznych. Wielokrotnie zasiadała w jury konkursowych. Organizatorka plenerów fotograficznych w kraju i zagranicą. Swoją pracą zaangażowana jest również w różnego rodzaju akcje charytatywne i licytacje dobroczynne. Od 2019 wykładowca w Szkole Fotografii Katarzyny Bielak.

Alicja Przybyszowska AFRP EFIAP

From the beginning of years 90 she is dealing with the photograph of last century. Graduate of the National training college in Nowy Sącz on direction: Artistic Education in the plastic arts against specialities: Visual Pieces and the Digital Creation of the Image. She wrote the thesis at Prof. Krzysztof Tomalski. Fotoklubu member of the Republic of Poland (from 2017r. from tyt. Artist Photographer of the Republic of Poland) and of international federation of the Photographic FIAP Play in Luxembourg (from 2018r. from tyt. EFIAP). Member of the Krynica Morska Photographic Company (from 2005r. to 2019r.), and in years 2010 – served as 2019 of vice-chairman of the company.

In artistic pursuits he is dealing with the landscape photograph, with documentary. with street and travel photograph. She is working in the digital electronics. Author of 10 one-man shows and a dozen or so collective exhibitions.

She often subjects his works to confrontations on photographic competitions getting prestigious awards. To most personal is ranking: and place in the competition Fri. „Trail of Wooden Architecture in Lesser Poland” Karów 2009r., and the place in the competition Fri. „Treasure of 2011r. Lesser Poland – Wooden architecture of spas” Nowy Sącz, and place in XXV Biennial of the Photograph „Monuments of World” Zamość 2016 „, FIAP bronze medal in the category of the Travel Photo on the international competition” 1 st International living room Of Photography „BOKA BAY 2017” in Montenegro for the photograph „Kazba Ait Benhaddou”, Fotoklubu Bardaf gold medal for the work „Snow trail” in the international competition „6 th Bardaf International Exhibition 2017” on Slovakia, NATIONAL gold medal in international competition 1 st International Digital and Print Exhibition of Photography CONCEPT PHOTO 2018 in Bosnia-Herzegovina for the work „Skyrockets 3”, FIAP gold medal in the category of the Travel Photo on the international competition for the work „Chocolate”, and silver medal of the living room for the work „The Birdsa” in international competition 9 th International living room of Art Photography in the Serbia and a lot of other in Armenia, Czechs, Finland, India, Sweden or Ukraine.

Works for her were published in trade journals as: „Photo Courier” whether in the prestigious German magazine devoted to the black-white photograph „Black Magazin 07 mai-juni 2017”, and many post-competition catalogues.

Moreover photographers of her hit to private collections and as the artistic FIAP legacy.

Winner of the award „gold mine Sądeckie for the service for the Earth of Sądecka” in the field of the photograph. Award of the Nowy Sącz district administrator from creative work in the photograph. Diploma of the Mayor of the Spring of the Spring during reaching the Spring of the Spring in popularizing the photographic art and promoting the Commune and decorated with an order of merit for the Polish Photograph „in 100. anniversary of regaining independence by Poland (1918-2018) through Fotoklub of the Republic of Poland.

As the worker for voluntary causes he is an initiator, an organiser and a probation officer of all-Polish photographic competitions. Repeatedly she was on a jury competition. Organiser of the photographic open airs in the country and with foreign countries. With one’s work is also invested in charity actions of different kind and charity auctions. From 2019 academic teacher at the School of the Photograph of Katarzyna Bielak.

Tags: , , , , , , , ,

Kategoria: Polecane

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!